Leasingordbog

Den finansielle verden har sit helt eget sprog. Her finder du en oversigt over nogle af de udtryk og begreber, du kan møde i forbindelse med leasing.

 • Advis
  Er en betegnelse for en meddelelse eller underretning.
 • Afdrag
  Er den del af ydelsen på et lån, der gør, at restgælden på lånet bliver mindre. 
 • Afgift
  En afgift er en lovbestemt skat, der er pålagt visse varer og tjenesteydelser.
 • Afskrivning
  En afskrivning er en regnskabsmæssig postering, som periodisk formindsker den bogførte værdi af anlægsaktiver over brugstiden. Det medfører, at den enkelte regnskabsperiode "belastes" med en del af den forventede værdiforringelse.
 • Aktiver
  En persons eller virksomheds formue. Aktiver kan bestå af omsætningsaktiver, eksempelvis varelagre, kontanter, samt af anlægsaktiver, eksempelvis fast ejendom eller biler.
 • Allonge
  Allonge er et tillæg til et dokument, f.eks. bilag til en købsaftale, et pantebrev m.m.
 • Amortisation.
  Amortisation er den løbende tilbagebetaling (nedbringelse) af restgælden i form af regelmæssige afdrag.
 • Amortisering
  Amortisering er en afvikling af et lån via regelmæssige betalinger. Ved at udarbejde en amortiseringsplan for et lån, kan man se den forventede udvikling i ydelse, rente, afdrag og restgæld i løbet af tilbagebetalingsperioden.
 • Anlægsaktiv
  Et anlægsaktiv er noget en virksomhed ejer eller på anden måde kontrollerer. Anlægsaktiverne udgør sammen med omsætningsaktiverne virksomhedens aktiver, som indgår i balancen.
 • Cash-flow
  Er i en virksomheds regnskab en visning af, hvor mange penge der kommer ind og ryger ud af kassen.
 • CIBOR (Copenhagen Inter Bank Offered Rate)
  Er udtryk for en variabel gennemsnitsrente, som er udregnet på baggrund af en række pengeinstitutters indbyrdes udlånsrentesatser.
 • Driftsbudget
  Også kaldet resultatbudget – viser de forventede indtægter og udgifter i en given virksomhed. 
 • Effektiv rente
  Den effektive rente er den reelle rente du betaler på et lån.
 • Finansiel leasing
  Er en leasingaftale, hvor leasinggiver (lessor) ikke har nogen risiko eller ansvar for leasingaktivet (f.eks. i form af vedligeholdelse eller restværdi). Risikoen ligger alene på leasingtagers (lessees) betalingsevne.
 • Future value (FV) - betyder fremtidsværdi
  I leasingsammenhæng bruger man begrebet future value (FV) om restværdi (også kaldet scrapværdi), altså den værdi, et leasingaktiv formodes at have ved udløbet af en leasingperiode.
 • Gældsbrev
  Et gældsbrev er en skriftlig, ensidig og ubetinget skyldnererklæring fra debitor om at betale en bestemt sum penge.
 • Købekontrakt
  Er en finansieringsmulighed, hvor man kommer til at eje udstyret ved kontraktens udløb. Du får udstyret til rådighed med det samme - ligesom ved en leasingaftale.
 • Købekontrakt med ejendomsforbehold
  Er en finansieringsmulighed, hvor din virksomhed bliver ejer af udstyret, men hvor finansieringsselskabet (efter at have fået overdraget kontrakten fra sælgeren af aktivet) forbeholder sig retten til at tage det solgte aktiv tilbage (ejendomsforbehold). Finansieringsselskabets ejendomsforbehold gælder dog kun, indtil din virksomhed har overholdt sine samlede forpligtelser i den indgåede købekontrakt. Det vil primært sige, at når din virksomhed har betalt de ydelser, som den har forpligtet sig til, ophører finansieringsselskabets ejendomsforbehold. Du får udstyret til rådighed med det samme – ligesom ved en leasingaftale.
 • Købsoption
  Er en ret til at købe men ikke en pligt.
 • Leasingydelse
  Er den pris, du betaler for at bruge det leasede udstyr.
 • Leasinggiver
  Er leasingselskabet – også kaldet lessor eller kreditor.
 • Leasingtager
  Er brugeren – også kaldet lessee, debitor eller kunde.
 • Løbetid
  En løbetid er en betegnelse for det antal år eller måneder en låntager har til at tilbagebetale et givent lån.
 • Operationel leasing
  I modsætning til finansiel leasing tager leasingselskabet en produktrisiko. Ved operationel leasing påtager leasingselskabet sig risikoen på restværdien, ligesom vedligeholdelse og lignede ofte er inkluderet i leasingydelsen.
 • Opgørelse
  I løbet af en leasingperiode vil det ofte hænde, at dele af udstyret skal udskiftes. I den forbindelse vil opgørelsen blive beregnet ved, at man tilbagediskonterer de fremtidige ydelser og eventuel restværdi til nutidsværdi. Ved leasingaftaler baseret på fast rente kan det endvidere forekomme, at der skal betales en fastrentekompensation.
 • Present value (PV) eller nutidsværdi
  Svarer til værdien af aktivet på tidspunktet hvor aftalen bliver indgået.
 • Rammeaftale
  Er en forhåndstilkendegivelse om finansiering af den kommende periodes investeringer inden for det aftalte rammebeløb og øvrige betingelser.
 • Restgæld
  Er det beløb man skylder væk. Restgælden beregnes for hver termin, idet afdraget den første termin trækkes fra hovedstolen, den næste termin trækkes afdraget fra det herved fremkomne beløb osv.
 • Restværdi
  Er den værdi, man vurderer, at udstyret har ved leasingperiodens udløb - og må ikke forveksles med restgæld. Restværdien er altså den forventede - realistiske - fremtidige salgspris.
 • Sale and lease back – (sælg og lej tilbage)
  Princippet er, at en virksomhed sælger et af sine aktiver til leasingselskabet og herefter får brugsretten ved at lease det samme aktiv tilbage. Pointen er, at der frigøres kapital, samtidig med at virksomheden har brugsret til aktivet.
 • Scrapværdi
  Er det samme som restværdi.
 • Stempelafgift
  Opkræves i henhold til Lov om afgift af skadesforsikringer på enhver ny forsikring samt ved forhøjelser af forsikringssummer.
 • Stiftelsesprovision
  Er det beløb, der indbetales ved et givent låns stiftelse til delvis dækning af egenkapitalkrav og etableringsomkostninger mv.
 • Tinglysning
  At tinglyse et pant betyder, at kreditor sikrer sine rettigheder overfor andre rettighedshavere. 
 • Valutaleasing
  Er en leasingaftale, hvor kursen og renten på en eller flere fremmede valutaer påvirker leasingydelsens størrelse.
 • Ydelse
  Ydelsen er det beløb, der betales regelmæssigt på et lån. Ydelsen er inkl. rente, eventuel morarente og afdrag.